FAQ: Factoring

Wat is het verschil tussen factoring en reverse factoring?

Bij een traditionele factoring wordt de leverancier volledig doorgelicht alvorens er een factoringovereenkomst gesloten wordt.

Bij reverse factoring gaat de factor niet de leverancier, maar wel de klanten van de leverancier doorlichten en wordt de te betalen fee vastgelegd op basis van de financiële situatie van de klanten. Meestal leidt dit tot een lagere fee, daar de factor het risico op die manier beter kan inschatten. Hiervoor is het wel zo dat de klanten toestemming moeten geven voor deze doorlichting.

Wat is het verschil tussen factoring en silent factoring?

Bij een traditionele factoring wordt het volledige debiteurenbeheer overgedragen aan de factor. De klanten van de leverancier worden dan ook ingelicht dat de factuur overgedragen en dat zij bij hem moeten betalen opdat hun betaling bevrijdend zou zijn. Het volledige aanmaningsproces wordt dan ook geregeld en beheerd door de factor.

Een silent factoring is gebaseerd op dezelfde principes als een ordinaire factoring, behalve dat de klanten van de leverancier niet op de hoogte worden gebracht van de factoringovereenkomst. Gezien factoring vaak ten onrechte een negatieve bijklank heeft, wensen sommige leveranciers van deze vorm van factoring gebruik te maken.

Wie kan beroep doen op factoring?

Factoring is meestal voorbehouden voor KMO’s. Zij beschikken immers een voldoende gedifferentieerde debiteurenportefeuille. Er wordt daarenboven specifiek gedacht aan bedrijven die te maken hebben met:

  • Een snelle groei, waardoor het bedrijf zelf in geldnood zit om haar eigen leveranciers te betalen. Dankzij factoring kunnen deze bedrijf de negatieve gevolgen van hun groei wat temperen en hierop verder bouwen.
  • Een sterke afhankelijkheid van seizoensverkopen. Factoring laat hen toe om in de kalmere periodes de nodige voorraden te kunnen inkopen om zo de behoeften van hun klanten tijdens de piekperiodes tijdig in te kunnen willigen.
  • Lange betaaltermijnen bij hun debiteuren. De factor zal in samenspraak met de leverancier al dan niet het debiteurenbeheer mee overnemen. Zij beschikken over de nodige expertise om de klanten zo te benaderen dat de betaling bekomen wordt, zonder de commerciële relatie op het spel te zetten.
  • Sommige banken verplichten eveneens hun klanten die met structurelere liquiditeitsproblemen te maken hebben, om hun debiteurenportefeuille over te dragen. Dit teneinde de door de bank toegekende kaslijnen te waarborgen en alzo het risico voor de bank in eigen handen te hebben en te beperken.

Hoeveel kost factoring?

Bij factoring betaalt de schuldeiser sowieso een fee op het opgenomen (gefinancierde bedrag). Sommige factormaatschappijen rekenen ook een intrest aan op het bedrag dat niet opgenomen werd en dus ter beschikking wordt gehouden.

Verder komen er ook, indien de schuldeiser hiervoor koos, de kosten bij van de kredietverzekering. Deze kredietverzekering garandeert dan ook de volledig dekking van het risico op wanbetaling.

Wat is factoring?

Bij factoring draagt de leverancier zijn commerciële vorderingen (facturen) over aan een de factor. In sommige gevallen kan de leverancier zijn facturen eveneens laten indekken tegen niet-betaling.

Op het ogenblik van facturatie aan de klant (de debiteur van de leverancier), betaalt de factor de leverancier een voorschot. Gebruikelijk ligt dit voorschot tussen de 80 en 90% van het totale factuurbedrag. De factormaatschappij neemt meestal ook de inning en opvolging van de overgedragen debiteurenportefeuille op zich.

Welke zijn de voordelen van factoring voor de leverancier?

Factoring biedt leveranciers een aantal voordelen op, zoals:

  • Vermindering van het risico op wanbetaling.
  • Onmiddellijke beschikbaarheid van de nodige liquiditeiten voor het betalen van lonen, investeringen, goederen,…
  • Verhoging van de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming.
  • Besparing op administratie- en personeelskosten inzake debiteurenbeheer.
© 2020 - iCredit Motionmill webdesign, seo & internet services
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
iCREDIT